Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 248. lpp.

1: 12. Tas gir töw ta nu pattitzis /
2: Ka tu man tee§cham{tee§chani} radietu /
3: Ka wi§śahs Pa§śaules Spähx / Ghohtz vnd Mannta /
4: Prek§chan töw nhe maxa / nhe pallieds / neds darra.
5: 13. Ock mans wi§śomiļais JE§ulins /
6: Darrees śöw §kie§tu miextu Ghulltinyu /
7: Padu§śehtees eek§chan mannas Śirdtz Wahzinyu /
8: Ka es töwis muh§cham nhe aismir§tu.
9: 14. No to es alla§ch lyxmis äßmu /
10: Lähkoht vnd d§eedaht alla§chien /
11: To ih§tänu mid§änamu d§eeßmu /
12: Ar Śirdtz Preeku iick krahßne.
13: 15. Ghohdtz vnd Ślawa gir Deewam eek§chan auxtu krähßlu /
14: Kas mums ee§kinko §awu weenigu Dählu /
15: Par to preezayahs to Engelo draud§e /
16: Vnd d§eed mums tahdu jaunu Ghaddu.
17: Vom Himmel kam der Engel §char.
18: NO Däbb䧜u nahtze to Engeļo Draud§e /
19: Paradiyahs teems Ghanneems §kaidre /
20: Tee śatziya teems / Wens krahßnis Behrnings /
21: Tur ghull eek§chan czeetu Śill.
22: 2 . Eek§chan Bettlehem Davida Pilli /
23: Ka Micha to gir §luddenayis /
24: Tas gir tas Kunx JE§us CHri§t /
25: Katters juh§śo wi§śo Pe§titais gir.
26: 3. Tapehtz buhs jums iht preezigeems buht /
27: Ka Deews ar jums gir śalied§enayees /
28: Tas gir peed§immis juh§śo Meeß vnd A§śins /
29: Juh§§o Brahlis gir ta muh§chiga Mannta.
30: 4. Ko warr jums kaiteht Grähki vnd Nahwe /
31: Ar jums gir tas pattee§śe Deews /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015