Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 247. lpp.

1: 4. Tas attnäß jums wi§§u §chäla§tibu /
2: Kattru Deews tas Täws gir śattay§śiyis /
3: Ka jums ar mums Debbe§śies /
4: Buhs d§iewot nu vnd muh§chige.
5: 5. Tad jemmeeta währa to ih§tänu Siem /
6: To Śilli / vnd §krandainus Autiņjus /
7: Tur attrodaht juhs to Behrniņju /
8: Katters wi§śu Pa§śaul vsturr vnd näß.
9: 6. Tapehtz laideeta mums wi§śeems preezateeß /
10: Vnd ar teems Ghanneems eet eek§chan /
11: Paluhkoht ko Deews mums gir §kinkoyis /
12: Ar śawu myļu Dählu apghadayis.
13: 7. Jemm währa manna Śirdtz / vnd paluko /
14: Kas ghull turr eek§chan Śillites /
15: Kam pedärr tas krahßnis Behrnings /
16: Tas gir tas myļais JE§ulins.
17: 8. Śummähtz atnahtz tu ghodiex Wee§śis /
18: To Grehzeneeku nhe e§śi ap§madeyis /
19: Vnd nahtz py man eek§chan Waidu /
20: Ka buhs man töw par to patteikt.
21: 9. O Kunx tu Radditayis wi§śo leeto /
22: Ka e§śi tu tappis tick §emmiex/
23: Ka tu teh ghulli śawitu§ścha` Śeena` /
24: No kattru Lohps vnd E§elis ähd.
25: 10. Vnd jeb§ch ta Pa§śaule buhtu daudskahrt tick platta /
26: No dahrgheems Ackmineems vnd Saltu darrita /
27: Tad buhtu ta töw tock dauds ma§a /
28: Par weenu §chauru Schupuliet.
29: 11. Tas Blaweris / vnd tahs Sie§chadrehbes /
30: Gir rup§ch Śeens vnd Lackatingi/
31: Vs ko tu Konings tick leels vnd baggahts
32: Läppo / iht buhtu tee tawa Däbb䧜a Wall§tiba.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015