Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 246. lpp.

1: Vnd wedde mums no §chahß Pa§śaules /
2: Vnd darra mums parr Behrnus śawa` Wall§tiba` / Kyrie elei§on.
3: 6. Tas gir Wir§śon Semmes nahtzis nabbahx /
4: Ka tas par mums ap§chälotohs /
5: Vnd Debbe§śys darritu baggatus /
6: Vnd śaweems myļeems Engeļeems lied§a / Kyrie elei§on.
7: 7. To gir tas wiß mums darriyis /
8: Śawu leelu Myla§tibu ar to parradiet /
9: Tadehļ preezayahß wi§śa Chri§tita Draud§iba /
10: Vnd pateitz par to tam muh§chige / Kyrie elei§on.
11: Grates nunc omnes.
12: LAideeta mums wi§śeems patteickt / Deewam muh§śam Kun-
13: gham / katters czaur śawu §wähtu Peed§imb§chanu mums gir
14: attpe§tiyis no tha Wällna Spähku vnd Wall§tibu.
15: Tam peedärrahß / ka mehs ar teems Engeļeems d§eedam / al-
16: la§chien Ghohdtz gir Deewam eek§chan Auxtiba.
17: Vom Himmel hoch da kom ich her.
18: NO auxtu Debbe§śu es atteemu /
19: Es attn䧜u jums labbu jaunu Weh§t /
20: Tas labbahs Weh§tes es tick dauds attn䧜u /
21: No teems es d§eedaht vnd runnaht gribbu.
22: 2. Jums gir §chodeen weens Behrnings peed§immis /
23: No weenas ißräd§ätas Jumprawas /
24: Weens Behrnings tick §kai§ts vnde Krahßnis /
25: Tam buhs juh§śo Preekam vnd jaukumam buht.
26: 3. Tas gir tas Kunx Chri§tus muh§śo Deews /
27: Tas gribb jums we§t no wi§śu ļaun /
28: Tas gribb patz ju§§o Pe§titais buht /
29: No Wi§śeems Ghräkeems darriet §kie§tus.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015