Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 245. lpp.

1: 6. Tas ghulleya Śeena` ļohte nabbax /
2: To czeetu Śilliet tas nhe apnicka /
3: Maß Peens wiņja barriba by /
4: Katters nhe weenu Puttniņju ißalckt licka.
5: 7. Ta Debbe§śa draud§iba tadehļ preezayahs /
6: Tee Engeļi d§eed Deewam Ghohdu /
7: Teems nabbageems Ghanneems tohp §luddenahtz /
8: Tas Ghanns vnd Radditais wi§§as Pa§śaules.
9: 8. Slawa / Ghohdtz vnd Patteitziba gir thöw śatzieta /
10: Chri§te / ped§imbtz no §kie§tas Jumprawas /
11: Ar Tähwu / vnd to §wähtu Gharru /
12: No §cho laiku muh§chige / Amen.
13: Gelobet §ei§tu JE§u CHrist.
14: SLawähtz e§śi tu JE§u CHri§t /
15: Ka tu Czillwähx peed§immis e§śi /
16: No weenas Jumprawas / taß gir teeß /
17: Tapehtz preezayahß ta Engelo draud§e / Kyrie eleiśon.
18: 2. Tha muh§chiga Thäwa weeniex Bährns
19: Taggad eek§chan Śilles tohp attra§ts /
20: Eek§chan muh§śu nabbagu Mee§śu vnd A§śini
21: Aptehrpyas tha muh§chiga Baggatiba / Kyrie leiśon.
22: 3. Kattru wi§śa Pasaule nhe apthwerr /
23: Tas ghull eek§chan Marias klähpi /
24: Tas gir weens maß Behrnings tappis /
25: Katters wi§śas leetas weens vsturr / Kyrie eleiśon.
26: 4. Tas muh§chiex Ghai§§chums eedt §cheit eek§chan /
27: Dohd tay Pasaulei jaunu §piedumu /
28: Tas §pied labb widdu pa§ścha` nackty /
29: Vnd mums parr Ghai§§chumas Bährnus darra / Kyrie eleiśon.
30: 5. Tas Dähls ta Thäwa` ih§tens Deews /
31: Weens Wee§śis Pa§śaule tappa /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015