Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 244. lpp.

1: Collect im Advent.
2: MYļais Kunx vnd Deews / vsmohdini mums/ ka
3: mehs gattawi 䧜am / kad taws Dähls nahk / ka
4: mehs to ar preezigu Śirdi §ayembt warram:
5: Czaur to pa§śchu tawu myļu Dählu muh§śu Kunghu
6: JE§um CHri§tum / Amen.
7: II,
8: Von der Geburt JE§u CHri§ti.
9: CHri§tum buhs mums §laweht krahßne /
10: Tahs §kie§tas Jumprawas Marias Dählu /
11: Tick tahļ ka tha Myļa Śaule §pied /
12: Vnd ihs wi§§as Pa§śaules ghalla §teepiahs.
13: 2. Tas §wähtz Radditays wi§śas leetas
14: Apwilka Kalpa wayu Mee§śu /
15: Ka tas to Mee§śu czaur to Mee§śu atpe§titu /
16: Vnd wiņja Raddiyums wißkim nhe taptu śamaitahtz.
17: 3. Ta Deewa §chäla§tiba no auxtu Debbe§śu /
18: Eeek§chan tahs §kie§tas Mahtes Mee§śas eedohdahs /
19: Weena Meitiņja näß weenu §läppänu Naßtu /
20: Kattru ta Mee§śa nhe pa§inna.
21: 4. Tas ghodiex Namms tahs krahßnas Śirdtz /
22: Peepeh§ch Deewa Ba§niza tohp /
23: Kattra nhe weenu Wyru ai§kare neds ad§inna /
24: No Deewa Wahrdu ta apgrutenata attraßta tappa.
25: 5. Ta czeenigha Mahte gir to ped§immu§§i /
26: Kattru Gabriels papreekśche peeśatziya /
27: Kattru §wähtz Janis ar Läk§chanu paradiya /
28: Kad tas wehl śawas Mathes Mee§śahs ghulleya.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015