Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 240. lpp.

1: Magnificat.
2: Manna Dwehśele teitz to Kunghu / vnd mans Gharrs epree-
3: zeenayahß par to Deewu mannu Pe§titayu.
4: Ai§to taß gir to Sämmo§chanu śawas Kallpones
5: vsraud§iyis / Red§i no §cho laiku man śwatu teix wi§śi Bährno
6: Bährni.
7: Ai§to taß gir leelu leethu py man darriyis / katters Spehziex gir/
8: vnd kattra wahrtz Śwähtz gir.
9: Vnd wiņja Schäla§tiba palleek no weenas Czilltas ihs oh-
10: tras / py teems / kattri to biya.
11: Tas gir §pehziex ar śawu Ällkonu / vnd ißkai§śa tohß kattri
12: grä§ni gir śawas Śirtz prahta.
13: Tas gruh§ch tohß Spehzigus no to Kräh§lu / vnd pazeļļ
14: tohs Śämmo§chus auh§cham.
15: Tohs Jßallku§chus peepillda tas arr Labbibu / vnd att§tay
16: tohs Bagaatus tuck§chus.
17: Tas peeminn tahß §chäla§tibas / vnd vspallieds śawam Kall-
18: pam{Kallpani} J§rael.
19: Ka tas gir runnayis muh§śeems Thäweems / Abraham vnd
20: wiņja Śäklam muh§chige.
21: Gohdtz gir tam Thäwam / tam Dählam / vnd tam §wätam
22: Gharram / Ka no pirrmo Eeśakumu gir biyis / vnd palleeck muh-
23: §chige muh§cham / Amen.
24: Additio.
25: CHri§tum muh§śu Pe§titayu / muh§chigu Deewu / Marias
26: Dählu / teitzam mehs muh§chige / Amen.
27: IN DIE ANNVNCIATIONIS MARIAE,
28: RESPONSORIUM.
29: Haec e§t dies, quam fecit Dominus, & c.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015