Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 239. lpp.

1: 7. Ock way teems Ļaudeems / kattri töw nitzina /
2: To Schäla§tibu nheśayäm /
3: Nhe gribb klau§śiet tha Dähla Balxnu /
4: Vs to palleek Deewa Dußmiba.
5: 8. O Czillwähx / ka tu to nhe proht
6: Tawam Koniņjam prettie eedt /
7: Katters py töw nahk tick Lehnpratiex /
8: Vnd töwis tick śirdige aisjämmahß.
9: 9. Ey vsjem to §chodeen ar Preeku /
10: Śatai§śi tam to Czellu tawahß Śirdtz /
11: Ka taß warr nahkt tawa Prahta` /
12: Vnd tu dabbu no śawu Schäls§tibu.
13: 10. Padohd tam tawu Śapra§§chanu /
14: Schini §chehligha` Attnahk§chana` /
15: Padohd wiņja Swehtibai
16: Tohß darrbus tawas Taißnibas.
17: 11. Ja tu to darri / tad buhß wings taws /
18: Pa§śargha töw par tahß Elles Mohkas /
19: Ja nhe / tad töw labb śarghayeeß /
20: Ai§to wings töw aißlähds tahß Debbe§śes Durrwis.
21: 12. Śawa pirrma Attnahk§chana §chinni Pa§śaule /
22: Gir biju§śi ļohte lehniga /
23: Ta ohtra buhß ļohte barrga /
24: Teems Beßdeewigeems par leelu Mohku.
25: 13. Bett tee kattri eek§chan CHri§to §tahw /
26: Ee=eeß tad leela` Preeziba` /
27: Vnd buhß py to Engeļo Drauds /
28: Ka teems nheneekada Nhelaime wairs kaitehß.
29: 14. Tam Tähwam auxta` Ghodiba`
30: Ar śawu weenu peed§imbtu Dählu /
31: Ta lieds arid§an tam §wätam Gharram
32: Gir Gohdtz vnd Slawa muh§chige / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015