Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 238. lpp.

1: 8. Gohdtz gir Deewam tam Tähwam śatzietz /
2: Gohdtz gir Deewam wiņja Dählam /
3: Gohdtz gir Deewam tam §wätam Gharram /
4: Alla§chien vnd mu§chige / Amen.
5: Jm Thon: Vom Himmel hoch da
6: kom ich her / etc.
7: 1.
8: SLawähtz gir taß wi§śewallditais Deews /
9: Katters par mums ap§chläloyees gir /
10: Vnd śuhtiyis śawu wi§śemiļaku Dählu /
11: No śöw d§imbtu auxtaka` Ghohda`.
12: 2. Ka taß muh§śo Pe§titays taptu /
13: Mums pe§titu no to Gräko Naßtu /
14: Vnd czaur śawu Schäla§tibu vnd Taißnibu /
15: Eewäßtu muh§chiga` Skaidribba`.
16: 3. O leela Schäla§tiba vnd Lehniba /
17: O d§iļļa Mile§tiba!
18: Deews darra tahdu darrbu / katam nhe weens Czillwähx /
19: Neds Engelis par to ghanne patteikt warr.
20: 4. Deews vsjämm muh§śu Czillwäzigu czhiemi /
21: Taß Radditaiß wi§śo leeto /
22: Wings nhe ap§mey weenu nabbagu Śeewu /
23: Ka tas Czillwähx taptu wiņjahß Mee§śahß.
24: 5. Ta Tähwa Wahrdtz no muh§chibas /
25: Tohp Mee§śa wi§śa` Schkie§tiba /
26: Taß Eeśakums vnde taß Ghalls /
27: Dohdahß par mums leelohß bähdohß.
28: 6. Kaß gir taß Czillwäx / kaß gir wiņja Darrbs /
29: Ka deews śawu Dählu par to dohd ?
30: Kammehß wayagham tai auxtakai Manntai /
31: Ka ta muh§śo dehļ tha darra ?


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015