Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Cat, 461. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czättorta

1: Vnd winyeems to Bigkeri dohdams / §atziya tas:
2: Tas gir mannas A§śinis tahß jaunahß Ee-
3: §tadi§chanas / katters par jums ißlietz tohp /
4: vnd par daud§eems eek§chan Ghräko peedo-
5: §chanu / to darraita mannis peeminnädam~i.
6: Ta czättorta Jauta§chana.
7: Kapehtz jemm tu to Siem / jo töw ta Titziba ghann
8: gir ? Adbilldi.
9: To Siem jämmu es tapetz / ka es śawu Titzibu ap-
10: §tipprenayu / nhe ka es tai Titzibai nhepaļautohß / bett kad
11: mann Deews to Siem lieds ar to Wahrdu dehwis gir /
12: no tieras lehnibas vnd §chälä§tibas / nhe gribbu es to
13: pahrkahpt / Ai§to ta gir mann labba vnd wayaga py At-
14: jauna§chanas / vnd par peeminne§chana tahs Śalied§e-
15: na§chanas / kattra mann gir ar mannu Kunghu Chri§to
16: vnd ar śawu A§śini / prett wi§śu kahrdena§chanu. Ai§to
17: tha gir Chri§tus pawehleyis / ka mums to darriet buhß
18: py śawas peeminne§chanas. Tas gir mums buhß win-
19: ja Nahwu pa§luddenaht / kattra gir muh§śo Swähtiba
20: vnd muh§chiga d§iewo§chana.
21: Ta peekta Jauta§chana.
22: Ka ghribbi tu to Deewa Meelä§tu jembt ? Adbilldi:
23: Es ghribbu äh§t vnd d§errt / vnd winya Wahrdeems
24: titzeht / kattrus wings vs śaweems Mahzekleems run-
25: naya / to Deewa Meela§tu dohdams.
26: Scho preezighu Śoli§chanu buhß mums ar titzigu
27: Śirdi §ayembt.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015