Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_V5, 86. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: mayahß

1: Dohd eek§ch JE§um Chri§t no Śirds titzeht /
2: Und winņa Pähdus labpraht tetzeht / Halleluja.
3: 3.Tu Swähts Ugghuns eepreezinn
4: Mums tawus Kalpus alla§chien /
5: Dohd droh§ch preek§ch tew lieds Ghallam §tahwet /
6: Ka mums tahs Bähdas nä war kahwet.
7: O Kungs zaur tawu Spähk und Warr
8: Thaß Mee§śas Bailieb §tippru darr /
9: Ka mähs §cheh labbi zienidammees
10: Zaur Nahw und D§iwib pee Tew §pee§chammees
11: Hallelujah.
12: Nun bitten wir den heiligen Gei§t.
13: NUn luhd§am mehs to śwähtu Gahrru /
14: Par to pattee§śu Titzibu wi§śe wairs /
15: Ka taß mums pa§śarga muh§śa Ghalla`
16: Kad mehs mayahß brautzam / no §chahß behdigahs D§ie-
17: wo§chanas / Kyrie elei§on.
18: 2.Tu dahrgs Ghai§chums dohd mums tawu Spiedumu
19: Mahzi mums Je§um Chri§tum att§iet ween /
20: Ka mehs py to palleekam to ih§tänu Pe§titayu /
21: Katters mums ne§śis gir eek§chan tahß ih§tänaß Tähwa
22: Semmeß / Kyrie elei§on.
23: 3.Tu śalldais Myļums dohd mums tawu Dahwanu /
24: Laid mums attra§t tahß Mylibas Kahrumu /
25: Ka mehs mums no Śirrdes weens ohtru myļoyam /
26: Eek§chan pattee§śu Meeru uß weenu Prahtu palleekam /
27: Kyrie elei§on.
28: 4.Tu auxtais Eepreezenatais eek§chan wi§śams Bäh-
29: dams /
30: Pallied§i ka mehs nhe by§tam Kaunu / neds Nahwu /
31: Ka eek§chan mums taß Prahts nhe ißbailo /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015