Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_V5, 46. lpp., 26. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Patagam

1: Taß patts to d§iwu Uhdeni ne§śe /
2: Katters eek§chan muh§chigas D§iewo§chanas eetäck /
3: Und to Titzigo Twik§chanu klu§śena.
4: 20. Kungs mehs luhd§am töw zaur tawu Nahwu /
5: Nomahtz tohß Ghräkus / ka mums gir{dir} wayaga /
6: Dauds ļaun muh§śai Mee§śi peed§imbta gir /
7: Beß töwu Palligu 䧜am mehs pa§uddu§chi.
8: Chri§tus der uns §eelig macht.
9: CHri§tus katters mums śwähtus darra /
10: Nheneeka ļaun gir darriyis /
11: Taß tappa muh§śo dehļ Nackty /
12: Ka kahds Sagglis ghuh§tiets /
13: Wä§ts preek§chan beßdeewigeems Laudeems /
14: Und nhepatee§śe ap§śuhd§ähts /
15: Ap§meets / neewahts / und pullgohts /
16: Ka Deewa Wahrds mums §tah§ta.
17: 2. Eek§chan pirmahs Stundas Deena' /
18: Tappa taß nhegodige /
19: Ka kahds Slappkaws preek§cha wä§ts /
20: Pilato tam Paggaņam /
21: Katters to beß Wainas attradda /
22: Nhe no§eed§is to Nahwu /
23: Tapehtz to no śöwim śuhtiya /
24: Täm Köninņam Heero§cham.
25: 3. App trim tappa taß Deewa Dähls /
26: Ar Patagam no§chau§ts /
27: Und winņa Ghallwa ar weenu Krohni /
28: No Ehr§§chem śaploh§śite /
29: Und aptärpts par Smeeklu /
30: Tappa arrid§an ļohte kullts /
31: Und to Krußtu py kattru tam by myrrt /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015