Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_V5, 450. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §kreij

1: Jn śawa Deewa bietees /
2: Kas juhs zells Debbe§śis.
3: 4.Pee mums §kann Deewa Wahrdi /
4: Kaß muhs mahk remdinat;
5: Tohs buhs mums śaņemt gahrdi /
6: Jn Śirdi paglabbat:
7: Ja juhs śchim Wahrdam śmeeśeet /
8: To §tumśeet noh§t no jums;
9: Reds / tad juhs pho§ta^ eeśeet /
10: Deews juhs no śewim §tums.
11: 5.Ak! kaut nhe buhtu d§immis /
12: Kas Deewu nizzina /
13: Tas kļuhs patt Elle^ grimmis /
14: Wiņ§ch §taiga Tum§iba^ /
15: Eek§ch Grehkeem / in eek§ch Kauna^ /
16: Tahds tieśchu Elle^ §kreij /
17: Wiņ§ch muh§cham red§ehs Ļauna /
18: Wai winņa Dwehśelei!
19: 6.Tapehz / ak Zilweks! gahda /
20: Par tawu Dwehśeliet /
21: Jn labbus Darbus §trahda /
22: Nhe dohdees plietet / riet:
23: Stahw klaht / śneeds tawa Rohku /
24: Jkweenam Zilwekam:
25: Tas isbehgs Elles=mohku /
26: Kas dohs tam Nabbagam.
27: HErr JE§u Chri§t / meins Lebens Licht.
28: Jm Thon:
29: HErr JE§u Chri§t / wahr Men§ch und GOtt /
30: KUngs JESU CHri§t mannahs d§iwibas
31: Śwetze / manna Eepreezena§chan / Pe§ti-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015