Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_V5, 208. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Dibbinam

1: ya muh§śa No§kummiba` / Weenu preezigu d§eeßmu:
2: Ock mehs luhd§am pad§eedaht / Weenu Patteitzibas
3: d§eeßmu / weenu jauku d§eeßmiņu / No teem D§eeß-
4: meems no Zion / kattri jauke att§kanne.
5: 3. Ka by mums tahda` zeetuma` / und leela` nhelai-
6: miba` :/: Tam Kungham d§eedaht śawu d§eeßmu /
7: tick §we§§cha` Semmeh: Jeru§alem ja es töwis ai§-
8: mir§tu / Tad tas taißnis Deews / laid ai§mirr§t man-
9: nis / kamehrt es d§iewoyu / Ja es töwis nhe peemin-
10: nu / Tad laid mannai Mehlei peekehrteeß / Und py
11: to Schohgli peelipt.
12: 4. Ja es nhe ar wi§śu §pähku / Jeru§alem töw zee-
13: niyu :/: Ee§ahkdams mannu Preeku und §lawu / Tag-
14: gadien und muh§chige: Peeminn tohs Bährnus
15: Edom ļohte / tah deena Jeru§alem / O Kungs / Kat-
16: tri śawa` Dußmiba` śacka: Plehß §emme / plehs §em-
17: me ick §tundas / ißpoh§ty tohs lieds patt Dibbinam /
18: To Pammatu ghribbam mehs maitaht.
19: 5. Tu §kaudiga Meita Babylon / śalau§ita und
20: ißpoh§tita :/: labb tam / kas töw dohs śawu Allgu / und
21: töw attkal atmaxa / Tawu Pahrghallwibu und leelu
22: blehdibu / Und mähro töw ar tahdu Mähru / ka tu
23: mums e§śi mehroyis / Labb tam katters tawus ma§us
24: Bähnus / Śakamp und śwee§ch tohs py Ackmini /
25: Ka tu tohpi ai§mir§ta.
26: Mag ich Unglück nicht wieder§tahn.
27: TA es nhe warru Nhelaimibai prett §tahweht / Und ta
28: Pa§śaule mann eenied / Mannas labbas Titzibas
29: dehļ :/: Tad tomähr es to §innu / Ta gir manna ghuddri-
30: ba / Deewa Lehniba und §chäla§tiba / To buhs teem man
31: att§taht: Deews nhe gir taļe / Ma§u briedi / Tas śöw
32: pa§lepyahß / teekams tas nomahz / kattri mann śawu Wahr-
33: du ghribb aplaupiet.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015