Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_V5, 109. lpp., 26. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: z§chakli

1: Neds luttinaht to kahru Mee§'.
2: 7. Krahpt / nhepatee§śu Mantu kraut /
3: Ar Saggļa=naggeem śleppen raut /
4: Tam nhe warr labbi isdohtees:
5: Tapehz ar Gohda pelnijees.
6: 8. Leezneekam buh§ itt taiśnam buht /
7: Deews Melkul=mutt gribb śohdiet gruht':
8: Zits zittu nhe buhs isśunniet /
9: Jeb niknu Ślawu padarriet.
10: 9. Mums buhs to Kahrib śawaldiet:
11: Tahs niknas Dohmas no mums d§iet.
12: Śchohs Bauślus turri / pehz teem darr':
13: Deews Ļaunam Labbam makśat warr.
14: 10. Nhe tizz ka ween us Deewu ween /
15: Tas usturr muhs ścho paśchu Deen':
16: Winņ§ch muhśu Tähws in Radditajs /
17: Kas muhs lieds śchim ir apśargajs.
18: 11. Ohtrs Pe§titajs mums nhe warr buht /
19: Us ko mehs tizzam śwehti kļuht /
20: Ka JE§us Kri§tus / Deewa Dehls /
21: Jh§ts Zilweks / nahkams Śohģis leels.
22: 12. Parei§i tizz / palai§damees /
23: Us Śwehtu Garru / winņ§ch pateeś'
24: Buhs muhśu Preekas=deweis ween
25: Ścheit Behda^s / pehz us Jaunu Deen'.
26: 13. Raug / Deewa z§chakli peeśaukt ta:
27: Tähws mieļais aug§ta^ Gohdiba^ /
28: Mums tawu Wahrdu śwehtiet mahz' /
29: Ar tawu Wal§tu pee mums nahz.
30: 14. Ścheit wirśu Semmes laid taws Prahts
31: No mums tohp labpraht klauśinats /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015