Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 60. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §kreij

1: 2. Tee wiśśi Deewa Eņģeļi Dohd Kri§tum Gohdu lihgśmigi/ Zaur
2: Debbeśśim tee Pulkis §kreij/ Śchim Kungam Ślawu d§eed in deij.
3: 3. Tee paśchi preezahs muhśu dehļ/ Mums labpraht tahdu Gohdu
4: wehļ/ Ka Deewa Dehls tohp Zilweziņ§ch/ Ja/ muhśu Rads in Palih-
5: d§iņ§ch.
6: 4. Wiņ§ch mums to Zeļļu parahdijs/ Mums augścham Weetu śatai-
7: śijs: Gohds Je§um dohts! Gohds Je§um dohts! Śchim Kungam pee-
8: darr muh§chigs Gohds.
9: 5. Muhs teiz par Debbes Behrniņņeem/ Mehs tohpam lihd§ teem
10: Eņģeļeem; Par to ar mums tee Deewam dohd/ Ar śaldahms Mehlehms/
11: aug§tu Gohd'.
12: 6. Ta Nahwe/ Welns/ tee Grehki arr'/ Mums muh§cham wairs ne
13: kaiteht warr; Tee wiśśi lihd§ us weenu Kohp'/ Zaur JE§u Kri§tu Kauna^
14: tohp.
15: 7. To Śwehtu Garru wiņ§ch mums śuht'; To tizzigs śawa^ Śirdi^
16: juht: No ta wiņ§ch tohp eepreezinahts/ Par Welna Wiltu paśargahts.
17: 8. Par Deewa Behrneem taiśa wiņ§ch/ Kas d§immis grehzigs Zilwe-
18: zin§ch; Wiņ§ch mahz: kas ween us Kri§tu tizz/ Ka tas buhs śwehts; bet
19: ne kahds zits.
20: 9. Pats dohd to Tizzib' arrid§an/ To Zerrib' in to Pazeeśchann'/
21: Wiņ§ch muhśu Śirdi §tipprina/ Mums palihd§ muhśa^ Gŗuhtiba^.
22: 10. Ko JE§us preekśch mums śataiśijs/ Pee Kru§ta mirdams nopelnijs;
23: To mums tas Śwehts Gars dahwanajs/ Wiņ§ch muhśu śaldajs Mah-
24: zitajs.
25: 11. Tas Tehws to Dehlu pee mums śuht'/ Tas ne warr zittad' at§ihts
26: kļuht/ ka zaur to Śwehtu Garru ween/ Kas muhśas Śirdis kohpa^ śeen.
27: 12. Tas Śwehts Gars nahkdams atneśśahs Mums da§chas Krah-
28: śchņas Dahwanas/ Glahb muhs preekśch Welna Wiltibahms: To Je-
29: §us pelnijs usbraukdams.
30: 13. Tad dohdeet nu ar Weenaidib' No Śirds tam Kungam Pateizib'/
31: In d§eedajt tam ar Eņģeļeem/ Ka eet in §kann zaur Debbeścheem.
32: 14. Ak Deews! tu muh§chigs Tehws/ tew dohd Śchi tawa Draud§ibiņ-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015