Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 45. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §kreij

1: mes kri§t/ Deewa Kunga bihtees/ Mums pahr śawahm Kruhtim śi§t/ In us
2: Labbu d§ihtees.
3: 33. Kaŗŗa=Wihri Je§um śchķeet Leelus lau§t; bet d§irdi: Śchķehps zaur
4: Je§us Śahneems eet/ Pahrśchķeļļ wiņņa Śirdi: Uhdens tur ar Aśśnim §kreij/
5: To da§ch labs irr §kattijs: Je§us tohs/ us mannim leij; Tad ta Śirds to
6: mattihs.
7: 34. Jeśus śawa^ Kappa^ duśś/ Aprihts no tahs Nahwes/ Gull lihd§ tre-
8: śchai Deenai kluśś/ Tad no Nahwes rahwehs: Kad ta Nahwe manni kaus/
9: Tad es Je§u §innu/ Kas no Nahwes manni ŗaus/ Atdohs D§ihwibiņņu.
10: 35. Je§us/ kahds es buhśchu śwehts/ Kad tas isplauks Gohda^/ Kas bij
11: pirmiht Kauna^ śehts/ Nei kļuhs nahzis Śohda^; No ka tu mann' atpe§tijs/
12: Tawas Aśśnis leedams/ In man Weetu śataiśijs/ Pee ta Tehwa eedams.
13: 36. Ne bij man tad lihgśmam buht/ Atpe§tihts tik dahrgi; Kur man bij
14: eekśch Elles gŗuht/ Mohzihts kļuht itt bahrgi: Manna Śirds eekśch Pree-
15: zas §tahw/ Nu mehs warram drohśchi Leppotees/ prett Ell' in Nahw: Jo
16: mehs eśśim §poh§chi.
17: 37. Nu mans mihļajs Je§us Kri§t/ Ne weens warr mann beedeht/ Tu
18: jo tewi lizzees śi§t/ Gribbedams mann d§eedeht: Ko man tew buhs pretti
19: dohd? Tew' es gribbu ślaweht/ Ślawedams ścheit nod§ihwoht/ Tur preekśch
20: tewim §tahweht.
21: JE§u Grab=Lied.
22: O Traurigkeit! o Hergeleid!
23: In §einer eigenen Melodey.
24: 1. Eim' apraudam/ Ar Waimannahm Pee Je§us Kri§tus Kappa Wiņ-
25: ņa śwehtas Meeśiņņas/ Kur wiņ§ch aprakts tappa.
26: 2. Nahz §kattamees/ Śche gull pats Deews Kas mirris/ ne pehz śewis;
27: Bet kas śawu D§ihwibiņņ' Par mums wiśśeem dewis.
28: 3. Mans irr śchis Darbs/ Es Grehku=Tahrps/ Es Je§u Kru§ta=§tah-
29: ba Kaldinajs/ wiņ§ch tappis irr Tahrpiņ§ch mannis labba^.
30: 4. Śchis Deewa Jehrs/ Pats Deewa Behrs/ Tas zeetis tahdas Śut-
31: tas: Wiņ§ch/ muhs śchķih§tus darridams/ Te gull śawa^s Strutta^s.
32: 5. Tu śaldigajs Leels Mahzitajs/ Man buhs pee tewim lau§tees: Ta-
33: was Bruhzes §kattidams/ Buhs man gau§chi gau§tees.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015