Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 267. lpp., 63. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

1: ma§ga manni/ ka es balts tohpu/
2: ka` Sneegs.
3: 10.Laid es d§ir§chu Preeku in
4: Jaukumu/ ka tee Kauli preezigi
5: tohp/ ko tu śaśittis eśśi.
6: 11. Noślep tawu Waigu no
7: manneem Grehkeem/ in delde
8: wiśśu mannu No§eegumu.
9: 12. Śataiśi eekśch mannim/ ak
10: Deews/ śchķih§tu Śirdi/ in dohd
11: man jaunu taiśnu Garru.
12: 13. Ne mett mannis noh§t no
13: tawa Waiga/ in ne jem tawu
14: Śwehtu Garru no mannim.
15: 14. Eepreezina man atkal ar ta-
16: wu Paligu/ in tas jauks preezigs
17: Gars laid manni usturr.
18: 15. Jo es gribbu teem Ļauna-
19: darritajeem tawus Zeļļus mah-
20: ziht/ ka tee Grehzineeki pee tewim
21: atgree§chahs.
22: 16. Atpe§ti manni no teem Aśśi-
23: nu=Grehkeem/ Deews/ kas tu
24: mans Deews in Pe§titajs eśśi/
25: ka manna Mehle tawu Taiśnibu
26: teikt warr.
27: 17. Kungs/ atdarri mannas Luh-
28: pas/ ka manna Mutte tawu
29: Ślawi paśluddina.
30: 18. Jo tew ne mihl Uppuri/ zit-
31: tadi es tohs gann dohtu/ in
32: ded§amee Uppuri tew ne patihk.
33: 19. Tee Uppuŗi/ kas Deewam
34: patihk/ irr weens behdigs Gars/
35: weenu behdigu in śaśi§tu Śirdi
36: tu Deews ne śmahdeśi.
37: 20. Darri labba Zianam/ pehz
38: tawas Schehla§tibas/ ustaiśi
39: tohs Muhŗus Jeru§aleme^.
40: 21. Tad tew peemihlehs tee Up-
41: puŗi tahs Taiśnibas/ tee ded§a-
42: mee Uppuŗi/ in tee weśśeli (Ga-
43: balo^s ne śazir§ti/) Uppuŗi: Tad
44: taps Wehrśchi us tawa Altari
45: uppureti.
46: Ta LXXIX. D§eeśma.
47: Aśśapa D§eeśma. Ak (Deews)
48: Kungs/ Pagaņi irr eekrittu-
49: śchi tawa^ Semme^/ tee irr tawu
50: Śwehtu Ba§nizu apgahnijśchi/
51: in no Jeru§alemes Akmiņu=Koh-
52: pas darrijśchi.
53: 2. Tee irr tawus apkautus Kal-
54: pus teem Putneem appakśch
55: Debbeśim dewuśchi apriht/ in
56: tahs Meeśas tawu śwehtu Ļau-
57: §chu teem Śwehreem eekśch
58: Semmes.
59: 3. Wiņņi irr Aśśini islehjuśchi
60: apkahrt Jeru§alemes/ ka` Uhdeni/
61: in ne bija ne weens/ kas aprakke.
62: 4. Mehs eśśim muhśeem Kai-
63: miņeem par Negohdu tappuśchi/
64: weena Mehdiśchana in Apśmee-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015