Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 26. lpp., 11. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: strahdahts

1: Helfft mir Gotts Güte prei§en.
2: 1. JUhs Deewa Behrni śahzeet/ no jauna Deewu teikt/ Ar Pateizibu
3: nahzeet/ Tohs Wezzus Laikus beigt; Śchis Gads irr ahstezzejs/
4: Tahs Deenas Gaŗŗums §pree§chahs/ Ta Śaule pee mums gree§chahs/
5: Jauns Gads mums at§pihdejs.
6: 2. Mums buhs pahr wiśśahm Leetahm/ Teikt Deewa Labprahtib'/ Laid
7: teiz pa wiśśahm Weetahm/ To leelu Schehla§tib'/ Ka Deews muhs pa-
8: śargajs/ To wiśśu śchahdu Gaddu/ Par Kaŗŗu/ Mehr' in Baddu/ Ir Wai-
9: do^s §tipprinajs.
10: 3. Mums §kaidri mahzihts kļu`is Tas śwehtajs Deewa Wahrds; Nei
11: Kungu Krehśliņ§ch gŗuis; Wehl Lauziņ§ch strahdahts/ ahrts: Kam truh-
12: ka Kummaśiņ§ch? Kas Deewa ween irr luhd§is/ Tam tatśchu wehl ne
13: truhzis śaws mai§es Reezeniņ§ch.
14: 4. Deews śawu Semmiht' §chehlojs/ Ka` Tehws muhs pahrmahzijs/
15: Wiņ§ch muhs ka` Ganniņ§ch lehlojs/ Neds bahrgi nośohdijs/ Pehz muhśu
16: Pelnijumm'; Bet śawas Duśmas d§ehśis/ Tapehz ka Je§us neśśis To Greh-
17: ku No§eegumm'.
18: 5. Deews muhśus Grehkus peedohd/ Zaur Kri§tu śawu Dehl'/ Mums
19: wiśśu Labbu eedohd/ Ścho paśchu Stundu wehl: Tikk ween wiņ§ch praś-
20: śa gann/ Mums buhs us Kri§tu raud§iht/ In wiņņa Wahrdam klauśiht/
21: Ar śwehtu D§ihwośchann'.
22: 6. Deews/ dohd mums tahdu Prahtu/ Tu aug§tajs/ muh§chigajs: Dohd
23: Meeru/ Gauśu/ Śahtu/ Tu muhśu Schehlotajs: Dohd Laim in Weśśe-
24: lib': Mehs gribbam tad lihd§ Gallam/ Pa wiśśu Mallu Mallahm/ Tew
25: śazziht Pateizib'.
26: Ein ander Neujahrs=Lied.
27: Im Tohn:
28: Vom Himmel hoch da komm ich her.
29: 1. TA Wezza Gadda Gals no mums Jaw ahs=śneegts/ in tas Eeśahkums
30: Ta Jauna atkal at§pihdejs; Gohds Deewam! kas mums palihd§ejs.
31: 2. Tew/ Je§u/ muhśu Glahbejam/ No wiśśas Śirds mehs pateizam/ Ka
32: tu muhs Behda^s ahs§tahwejs/ In d§ihwus śweikus usturrejs.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015