Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 248. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §kreij

1: Laid śawus plehśch tas Elles Swehrs/ Es §inn'/ es eśmu Deewa Behrs.
2: 7. Red§/ Je§us dahrgas Aśśinis/ Ko wiņ§ch par mannim islehjis/ Zaur
3: tahm buhs wiņņam palikt Kauna^; Laid teepjahs wiņ§ch ka` teepdamees/ Laid
4: lau§chahs wirśu lau§damees/ Es tomehrt brihws no wiśśa Ļauna/ Tas/ kas
5: preekśch mannim gribbejs mirt/ Tas ne liks man no Śewis śchķirt.
6: 8. Ak! Ak! Mans mihļajs Pe§titajs/ Tu mannu Grehku Saudetajs/
7: Tu man eekśch tawahm Wahtim glabba/ To tizzu es in śmeijohs śchei/
8: Kad man tas Śahtans wirśu §kreij/ In turrohs tawa Kru§ta=Stabba^/
9: Ta` d§ihwodams es eśmu Taws/ Ta` mir§toht man ne kas atraus.
10: Ein Morgen=Lied. GOtt des Himmels und der Erden.
11: AUg§tajs Deews/ kam Ślawa dohta/ Debbes=Semmes Radditajs :/:
12: Trihs eekśch Wahrdeem/ Weens eekśch Gohda/ Tehws/ Dehls/
13: Gars/ Deews śaldakajs: Kuŗŗa Wal§ti^ Swaig§nes irr/ Kas mums Deen'
14: in Nakti śchķiŗŗ.
15: 2. Tew es śakku Pateizibu/ Ka Tu śchinni^ Nakśniņa^ :/: Man par
16: wiśśu Nelaimibu/ Śargajs tawa^ Rohziņa^: Ka tas Welns pehz śawu
17: Praht'/ Mann ne §pehjis śamaitaht.
18: 3. Laid tas Tumśchums mannu Grekhu/ Taggad lihd§ ścho Nakti §uhd :/:
19: Mihļajs Je§iņ dohd man Spehku/ Tawa^s dahrga^s Wahti^s kļuht: Tur/
20: kad Welns man Baile^s §tums/ Buhs mann §innams Patwerums.
21: 4. Palihd§' arr śchi^ Rihta=Laika^ Ta`/ ka` klahjahs peezeltees :/: In preekśch
22: tawa Śwehta Waiga/ Labba^s Dohma^s eekultees: Tad mann Śirds jo
23: drohścha buhs/ Kad Tu Śohda^ nahzis kļuhś'.
24: 5. Waddi luhd§ams wiśśa^s Weeta^s/ Mann pehz tawu Wahrdiņu :/:
25: Śahkdams/ beigdams śawas Leetas/ No tew gaidu Padohmu: Glahb
26: man Deewiņ śchodeen arr/ Zits ne weens man paglahbt warr.
27: 6. Śawu Dwehśel/ śawu Meeśu/ Es tew tagad pawehļu :/: Usturr'
28: wiśśur kur es eeśchu/ Manni §pirktu/ weśśelu: Dohd ir Prahtam gudram
29: buht/ Ne wehl zittam darriht gŗuht.
30: 7. Laid tee Eņģeliśchķi Śargi/ Nahk man labbi apśargaht :/: Kad tas
31: niknajs Welns tik bargi/ Lau§chahs mannim darriht Skahd: Teems leez
32: mannu Dwehśelit/ Debbes=Preeka^ aiswaddiht!


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015