Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 201. lpp., 7. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §kreij

1: 4. Pee mums §kann Deewa Wahrdi/ Kas muhs mahk remdinaht;
2: Tohs buhs mums śaņemt gahrdi/ In Śirdi^ paglabbaht: Ja juhs śchim
3: Wahrdam śmeeśeet/ To §tumśeet noh§t no jums; Red§/ tad juhs poh§ta^
4: eeśeet/ Deews juhs no śewim §tums.
5: 5. Ak! kaut ne buhtu d§immis/ Kas Deewu nizzina/ Tas kļuhs patt
6: Elle^ grimmis/ Wiņ§ch §taiga Tumśiba^/ Eekśch Grehkeem/ in eekśch Kau-
7: na/ Tahds tihśchu Elle^ §kreij/ Wiņ§ch muh§cham red§ehs Ļauna; Wai
8: wiņņa Dwehśelei.
9: 6. Tapehz/ ak! Zilweks gahda/ Par tawu Dwehśelit/ In labbus
10: Dahrbus §trahda/ Ne dohdees plihteht/ riht: Tizz/ in śneed§ tawu Rohku
11: Ikweenam Zilwekam: Tad isbehgs Elles=Mohku/ Tizz teeścham noteekam.
12: Era§mi Franci§ci Lied. Mir bricht für Bangigkeit der Schweiß.
13: Im Thon:
14: Mag ich Unglück nicht wider§tahn.
15: MAn Śweedri no Isbailehm pluh§t/ Ta Mehle §chuh§t/ Nei Wahrdiņ§ch
16: tek par Gohdu/ :/: Śirds dreb/ tee Prahti is§uhdahs/ Kad apdohmahs/
17: In Dohma^s es atrohdu: Ka` usśauks Deews/ Iszeļļatees/ Juhs Mirru-
18: śchi/ Nakt tikkuśchi/ Preekśch mannu taiśnu Śohdu.
19: 2. Buhs drebbeht Apśes Lappiņahm/ Kad nomannam/ Tohs Wehjus
20: bahrgi kauzam; :/: Wehl wairak Śirds nodreb itt gruht/ Kad d§ird in juht/
21: To leelu Śohģi śauzam: Preekśch mannu Teeś'/ Dwehśeles in Meeś'/
22: Juhs §tahweśeet/ In red§eśeet/ Mann' drih§ us Teeśu brauzam.
23: 3. Pehrkoņam §peŗŗoht pahrbih§tahs/ In pakrattahs/ Pats Drohśchi-
24: neeks pahr leeku/ :/: Kad Biśchu Lohdas Muhŗus gah§ch/ Kaugdamas
25: brah§ch/ Ir paśchu Wirśuneeku: Tad tomehr kas/ Wehl noturrahs/ Bet
26: manna Nahws/ Irr Deewa Prahws/ Kad Dohma^hs to aisteeku.
27: 4. Mann' padohdoht śew Meed§iņam/ Jeb Nomohdam/ Ko darroht/
28: ehdoht/ d§eŗŗoht/ :/: Mann' ku§toht śawa^ Mahjiņa^/ Jeb Zelliņa^/ Kur
29: waijag/ eijoht/§peŗŗoht: Man pa§tra Deen' Inn Prahta^ ween/ Ar Nopuh-
30: tahm/ Ir Aztiņahm/ It gau§chas Aśśras beŗŗoht.
31: 5. Da§ch labs/ ko es ne dohmaju/ To nomannu/ Eekśch Nahwes Ak-
32: kas gruh§tam/ :/: To apehd Pluhds/ To Ugguns Grehks/ To Kaŗŗa
33: Spehks/ Ir zittus Nahwe^ kļuh§tam: Zaur Nelaimib'/ Neweśśelib'/ Tas
34: ikdeena^s/ Mums parahdahs/ Pehz Semme^ raktus puh§tam.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015