Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 191. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miggla

1: Ach wie nichtig/ ach wie flüchtig.
2: REd§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśu Ļau§chu Muh§chiņśch:
3: Duhmi/ Miggla drih§i krahpjahs/ Wehjam puhśchoht drih§ahk ślahp-
4: jahs/ Śew ne weens no Nahwes glahbjahs.
5: 2. Red§' ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Śchihs Zilweku Deenas! Ka`
6: §trauj§ch Uhdens tek ar weenu/ Dohdahs Leija^ Nakt' in Deenu/ Ta` us śa-
7: was Beddres §kreenu.
8: 3. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśas Ļau§chu Preekas!
9: Ka` ta Deen' ar Nakti mia`/ Ta` us Śmeekleem Aśśras lia`/ Laimiht'/
10: Preek' in Behdas śia`.
11: 4. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśu Ļau§chu Kohśchums!
12: Lauka Puķķiht jauki zeļļahs/ Bet drihs apkahrt Iskapt' weļļas/ Kohśchums
13: ta` ne ilgi śeļļahs.
14: 5. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśa Ļau§chu Stipprib';
15: Da§ch/ kas da§chu Dumpi śahzis/ Ļaudis baidijs ka` kahds Lahzis/ To irr
16: Drud§is §emme^ mahzis.
17: 6. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśa muhśa Laima! Ka śew
18: Skrittels rittinajahs/ Weena^ Weeta^ daud§ ne §tahjahs/ Ta` ir Laima tez-
19: zinajahs.
20: 7. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Wiśśa muhśa Gohdib'! Ko
21: tee Ļaudis gohdaj' bee§i/ Ir tu pats tam Zeļļu gree§i/ Pahr ta Kappu ścho-
22: deen eeśi.
23: 8. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Zilweka Śapraśchan'! Kas
24: bij' aug§ta^ Gudribiņa^/ Leelas Leetas turrej' Siņņa^ Tas te gull bes Pa-
25: dohmiņa.
26: 9. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Muhśu Prahts in Dohmas!
27: Skun§tneeks/ Brihnum' isgahdajis/ Leelus Ammat's no§trahdajis/ Ta-
28: tśchu Nahwes ne isgajis.
29: 10. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t/ Baggats Ļau§chu Krahjums!
30: Ugguns Grehka^/ Uhdens Pluhdo^s/ Kad pee Grehka Gabbal' kluhdahs/
31: Pats ar śawu Mantu §uhdahs.
32: 11. Red§'/ ka` śawih§t/ Suhd in isśchķih§t Spehks ir leela Wal§tib! To/


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015