Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 176. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśeliba

1: noh§t to Bulśchu Śchaudamu/ No tawa Tehwa Rohkahm: Laid rim-
2: §tahs tas Śamaitatajs/ In ne ahsteek muhs nabbagus/ Nei wairs tik ļohti
3: trakko.
4: 9. Dohd mums ścho mihļu Tehwa=Rihk§t/ Bes Kurneśchannas pa-
5: ne§t/ Taws Prahts laid noteek weenumehr/ Tas ih§tajs Laiks tew §in-
6: nams/ Tu prohti/ kad in ka` tu mums Pehz galla^ gribbi palihd§eht/ To
7: mehs tew §tippri tizzam.
8: 10. Ak! Śwehtajs Garrs/ ar tawu Spehk'/ Pee §tippras Tizzibs us-
9: turr'/ Kam pee=eet Nahwes=Stundiņņa/ Leez tohs ar Meeru aisbraukt:
10: In dohd ir mums buht gattaweem/ No Grehkeem at§taht tikkuśchi/ Zaur
11: Je§u Kri§tu/ Amen.
12: Wer in dem Schutz des Höch§ten i§t.
13: KAs Deewa aug§taka Glabbaśchana^ irr/ In tam no Śirds pawehļahs :/:
14: Tas śakka/ tu Kungs mans Glahbejs eśśi/ Manna Zerriba/ in manna
15: D§ihwiba: Kas tu manni atpe§tihśi/ No Wella Walgeem §chehligi/ In
16: no teem Mehŗa Trummeem.
17: 2. Ar śaweem Spahrneem wiņ§ch tew ap§eds/ Tam buhs tew ween
18: paļautees :/: Wiņņa Taiśniba glabba tew ļohti/ ka tew Nakti^s ne kahda
19: Breeśmiba/ Neds No§kumśchana isbaideht warr/ Neds kahda Bulta kas
20: pee Deenas §kreij/ Tapehz ka wiņņa Wahrds tew §pihd.
21: 3. Ne weens Mehris tew kaiteht warr/ Kas Nakti^s wa§ajahs :/: Ne
22: kahda Neweśśeliba tew aiskarr/ kas Deenas widdu^ ap§kraida: Jep tuhk-
23: §tośchi mirtu pa taweem Śahneem/ In deśmits=tuhk§tośchi{tuhk§tośchi} pa labbas Roh-
24: kas/ Tomehr ne buhs tam tew aistikt.
25: 4. Ja tu arrid§an tawas Śirds Preeku/ Ar tawahm Azzim red§eśi :/:
26: Pee to Besdeewigo Śirds=Śahpehm/ Kad Atmakśaśchana notiks; Kad
27: tas Kungs tawa Zerriba irr/ In tas Aug§takajs śawu Glabbaśchanu śohla/
28: Tapehz ka tu us to paļaujees.
29: 5. Ne kahda Nelaimiba tew notiks/ Ne kahda Waina tawu Nammu
30: aiskahrs :/: Jo tas Kungs śaweem Eņģeļeem alla§chiņ/ Pawehļ tew labbi
31: waddiht; In tew paśargaht par Ļauna/ Uhs śawahm Rohkahm ne§t wiśśur/
32: ka ne kahds Akmins tawu Kahju maita.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015