Vārdlietojuma konteksts

 

LGL1685_K1, 142. lpp., 29. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Śirds=Puķķiht'

1: 4. Tapehz tai makśahts kļuhs/ Ka` ta buhs pelnijuś'/ Ar gau§chahms
2: Elles=Mohkahms/ Ar Waimanahms in Śahpehms: Pats Deews to
3: muh§cham no§tums/ no śawa Preezas=Waiga.
4: 5. Pee Laika klauśi man/ Ja gribbi śwehta tapt: Es dohśchu labbu
5: Padohm'/ ka warri kļuht pee Deewa/ In Elles=Uggunn' isbehgt/ Kas
6: Besdeewigeems jazeeśch.
7: 6. No Grehkeems mittejees/ No Śirds tohs no§chehlo: No Deewa
8: Duśmas bihk§tajs/ No Wella Naggeem śargajs: Atgree§ees drih§ pee
9: Deewa/ In §emmojees preekśch wiņņa.
10: 7. Us JE§u Kri§tu tizz'/ kas dahrgi nomakśajs/ Par taweem gŗuhteem
11: Grehkeem/ Tew pelnijs Deewa Meeru: To buhs tew labbi śaņemt/ In
12: tawa^ Śirdi^ glabbaht.
13: 8. Ne §teid§ees baggats kļuht/ Ka wiņ§ch lepns baggats Wihrs/ Kas
14: śuhd§ahs Elles=Leeśme^s: Nekam ta Manta palihd§; Bet darr tam gŗuhtu
15: Śirdi/ Kas tahs tik ļohti zeena.
16: 9. Leez Śirdi^ Deewa Wahrd'/ Ikweenam Labba wehl': Pee Deewa
17: Galda turrees/ Us pehdu Zeļļu taiśees: Kas d§ihwohs ta` in nomirs/ Tas
18: Debbes=Preeka^ ee=ees.
19: 10. Ak Je§u! palihd§ man/ Mans jaukajs Pe§titajs/ Pehz tawa Prah-
20: ta d§ihwoht/ Nei Labba darriht peeku§t: Tad es/ ar wiśśeem Śwehteem/
21: Tew alla§ch teikśchu. Amen!
22: Wie §chön leuchtet der Morgen=Stern.
23: Ka` §poh§chi §pihd mans JESULIŅSCH/ Ka` Rihta=Swaig§nes
24: Spoh§chumiņ§ch/ Tas Dahwidiņņa Sarriņ§ch: Tu mannas Śirds
25: śalds Jaukumiņ§ch/ Mans Ķehniņ§ch in mans Bruhdganniņ§ch/ Ko eemih-
26: lihs mans Garriņ§ch. Śaldigs/ Waldigs/ Ne tik śohdigs/ Leels in goh-
27: digs/ Baggats teizams/ Aug§ti zelts/ in zeenigs śweizams.
28: 2. Mans Pehrles=Waiņaks dahrgs in jauks/ Deews=Zilweks/ wiśśu-
29: mihļajs Draugs/ Weens aug§ti d§immis Ķehniņ§ch: Śirds=Puķķiht' in
30: mans Patwerums/ Taws śaldajs Ewanģiliums Irr Meddutiņ§ch in Pee-
31: niņ§ch. Tu mans Labs Gans/ O§ianna/ Debbes=Manna/ Ko mehs
32: ehdam/ Paligs leels eekśch wiśśahm Behdahm.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015