Vārdlietojuma konteksts

 

Fuer1650_70_1ms, 204. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: naggis

1: Raiśiht. lösen. Noraiśiht. abschürtzen, ablösen.
2: Rakt. graben. Israkt, außgraben.
3: Raks. ein Ziehl. Grentze. Curl. raks, er
4: wird graben - haben die buchstaben.
5: Sark ein Saarck. Sarg.
6: Randiht. in stücken zerhauen, randiht malku
7: gabbalos, das holtz in etc.
8: Rahptees, kriechen, rahpu eet. kriechen.
9: Es zeļļis naggis buhtu rahpees. Ich
10: wolte uff allen Vieren gekrochen sein.
11: Rapulis ein Kriechling.
12: Rahpschana das Kriechen.
13: Rassa der Tau. Sahles uhdentinsch.
14: Aprassinaht betauen. Tatschu no-
15: rassinoja gann labbi. Er war dennoch
16: ein feiner Tau=Reggen.
17: Rassas=Sahles Sinnaw Löwenfuß
18: Raugs ein Rülps. Atraudsetees, atraudsina-
19: tees. auff geben auff rülpsen, rülpsen.
20: einen Rülps=laßen. Atraugatees
21: uhsdoht. idem. Atraugajahs, er-
22: rülpsset, räuffelt uff.
23: Raudaht weinen. Es raudaschu ich werde{[werde]} weinen
24: es rauschu. ich werde Reißen
25: Rauda das weinen. Raudawa eine
26: wilde Ente.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015