Vārdlietojuma konteksts

 

Fuer1650_70_1ms, 162. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: negodu

1: winsch labbi ißmahzihts, Er ist wohl gelehrt ge-
2: schickt:
3: Mahzitais ein lehrer. Mahzischana, das lehren und
4: Lernen. Mahziba die lehre. Unterricht.
5: Mahzitees lernen, es mahzohs lassiht, ich lerne lesen
6: Kas saweem behrneem ne leek mahzitees
7: gramattas, jeb strahdaht, jeb zittu kahdu
8: labbu Ammatu, tas wiņņu mahzu sagt, in
9: Slepkauohs eet, jeb deedeleht, in ka neka
10: ar negodu pelnitees.
11: Mahzeklis. ein Schüler. Jünger.
12: Mest werffen. Act. Meschana. das werffen. Welle-
13: ligs. einer der gerne wirfft.
14: Apmest. bewerffen. Aismest. wegwerffen
15: Atmest zu werffen. Eemest ein werffen,
16: Ismest. außwerffen, Pamest verlieren, ver-
17: zeihen, vergeben. Pahrmest. auffrücken,
18: vorwerffen. Peemest. bei - zuwerffen, Sa-
19: mest zusam~en werffen. Uhs mest auffwerffen
20: zugeben
21: Mestees sich werffen, herfür thun. cum compos. transitiv.
22: Mehst, fegen, kehren, Mehschana. das fegen Kehren.
23: Mehseis ein feger, Kehrer. Mehśli. m. pl. das
24: fegels, außkehricht. Atmehst weg=fegen
25: Eemehst. einfegen. Ismehst, außfegen. Nomehst
26: wegfegen. Pahrmehst uber fegen. Peemehst
27: beifegen. Śamehst zu hauff, zusam~en fegen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015