Vārdlietojuma konteksts

 

Ench1615, H2A. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: dußamme

1: Von Weltlicher Oberkeit.
2: Jckwens gir tems Würßenekems packloußyx / kat-
3: trems ta Warre pär to gir . Ai§to Wü§§e Würßeneke gir
4: no Dewe e§tadite . Beth kas tems Würßenekems pret-
5: tibe §thawe / tas §thawe prettibe Dewe E§tadi§chenne .
6: Vnd kas tur prettibe §thawe / tas ßouwe Te§e dabbus /
7: Ai§to the nhe neße to Sobenne weelte / The gir Dewe
8: Kalpe / wene Atreeditaye py ßodi§chenne pär thems /
9: kattre loune dar / Rom . 13.
10: Von der Vnderthanen.
11: Dodeth tam Key§eram / kas tam Key§eram peder /
12: Matth . 22. Ta e§§et nu nho Wayaczibes pu§§es pack-
13: loußige / nhe wen täs Szodibes peetcz / beth arridtczan
14: täs Szinna§chennes peetcz / Tapeetcz buus yums ar-
15: ridtczan Mheßles doth / Ai§to the gir Dewe Kalpe /
16: kattrems thade Paglaab§chenne buu§e vs thurret . Ta
17: dodeth nu Jckwenam / ko yuus parradan e§§et / Mheß-
18: les tam / kam ta Mheßle peder . Muyte tam / kam tha
19: Muyte peder . Bya§chenne tam / kam tha Bya§chenne
20: peder . Gode tam / kam tas Goodtcz peder . Rom . 13 .
21: Tha peminno es nu / ka Jckwens pär wü§§ems le-
22: thems pirmaack luudtcz / vnde patteitczibe ßacke / Pär
23: wü§§ims Czilwhekims / pär tims Köningims / vnd par
24: wü§§ems Würßenekems / ka mhes wene dußamme /
25: vnd kluße / Merige cziwo§chenne thurreet warram / ex-
26: kan wü§§e Dewe bya§chenne vnde Godibe . Ai§to thas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015