Vārdlietojuma konteksts

 

Elg1621_GCG, 186. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nägou§yb

1: Vz wene warie wyxne §odyt ka we~s könins
2: Dziwes vnd myrrones
3: Ar lele §päk §utys §ouwes Engelles
4: Pawäläs §akrat wy§§e cilwäke bärnäs
5: No pirmo cilwek' lydz vs paße pädige
6: Prekßan §ouwe krä§le.
7: Tur tas ar tems bre§mig' lagadybe turräs
8: No niknems domaßennems / vnd no warde~s
9: No näkounigems darbems / vnd no wy§§e
10: Souwe dzygoßen.
11: Cekart tu Dewe wa'rd' nä pattes minneyß
12: Ab oter cilwek wälnam wäleyß norauwt
13: Wy§§e ekßan Dewe gramat bus erak§tyt
14: Ar dzelze rak§tems.
15: Touwe nä§ky§tyb' vnd laulibe parloußen /
16: Nägou§yb / §kaudyb / burßen vnd pewilßen /
17: Wy§§ade blädybe / vnd pa§läppene gräke
18: Wy§§e pa§§oul zynnas
19: Way tam cilwekam kas lab nä atbildäs
20: Vnd Dewam pareiz lagadyb warräs dot
21: Ar lele koune Dewe däls to nodzys
22: Ekß' helles vggun.
23: O kas war y§§acyt ka pepäß klat bus
24: Te helles aurnek' ar tems helles wäkßems
25: Jt ka te §i§§inie apkart teuwim §kraydys
26: Vnd hellen waias.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015