Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mk, 2:26
Pozicionētais vārdlietojums: Abjatara

Ka tas eegahje Deewa^
Namma^ tha Aug§ta Pree§teŗa *
Abjatara Laika^/ un ehde tahs Us-
luhkośchanas Mai§ehs/ kas ne pee-
derrejahs eh§t/ bes ween teem Pree-
§teŗeem/ un dewe arrid§an teem
kas ar wiņņa bija.

w:26. 2.Gr: Mo§: 29,30. 3.Gr: Mo§: 8,31. un: 24,5,9.

* Śchis tohp. 1.Sam. 21,1. Abimelek
nośaukts, un wiņņa Dehls bija Abja-
tars. Tatśchu ir Tehwam ir Dehlam
irr tas pats Wahrds bijis. Luhk:
2.Sam: 8,17. un. 15,19,35. 1.Kehn.
2,26,27. un. 1.Laik Gr. 24,6.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015