Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Atk, 1:11
Pozicionētais vārdlietojums: Pergamu

Śakkam: Es eśmu tas A
un tas O/ tas pirmais un tas Peh-
digais; Un: ko tu red§i/ to rak§ti
Grahmata^/ un śuhti tahm Drau-
d§ehm/ kas eekśch A§ias irr/ uhs
Ewe§u/ un uhs Śmirnu/ un uhs
Pergamu/ un uhs Tiatiru/ un uhs
Sardi/ un uhs Wiladelwiju/ un
uhs Laodi§eju.

w:11. Par: Jahn: 2,8. un: 22,13. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015