Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 28:3
Pozicionētais vārdlietojums: Na§tiņu

Un kad Pahwils kahdu
Schaggaro Na§tiņu bija śakrah-
jis/ un pee Ugguni likke/ isgahje
weena Ohd§e no ta Kar§tuma/ un
aptinnahs apkahrt wiņņa Roh-
ku.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015