Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 14:19
Pozicionētais vārdlietojums: Antiokias

Bet tur peegahje Juddi
no Antiokias un Jkonijas/ un
pahrrunnaja tohs Ļaudis/ un
mehtaja Pahwilu ar Akmiņeem/
un wilke to no Pilsśata ahra^/
śchķi§dami wiņņu eśśam nomir-
ruśchu.

w:19. 2.Kor: 11,25. 1.Tim: 3,11. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015