Lietotie saīsinājumi

 

Avotu saīsinājumi:

Baum1699_LVV

-

Labbajs wehleśchanas Wahrds

Br1520_PN

-

Bruno tēvreize

CC1585

-

Catechismvs Catholicorum

CekFJ1790_KD

-

Kartupeļu dārzs

CekFV1796_NL

-

Neapskāpjami likumi

Depk1704_LW1ms

-

Lettisches Wörterbuch

Depk1704_Vortr

-

Vortrab

Dres1682_SBM

-

Swähta Bährno=Mahziba

Eid1701_KB

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

Eid1701_RA

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

Elg1621_GCG

-

Geistliche Catholiche Gesänge

Elg1640_EvEp

-

Evangelia et Epistolae

Ench1586

-

Enchiridion

Ench1615

-

Enchiridion

EvEp1587

-

Euangelia vnd Epi§teln

EvEp1615

-

Euangelia vnd Episteln

EvTA1753

-

Evangelia toto anno

Fuer1650_70_1ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

Fuer1650_70_2ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

Fuhr1690_LL

-

Gis1507_PN

-

Gisberta tēvreize

Gr1520_PN

-

Grūnava tēvreize

Hag1790_IM

-

Īsa mācība priekš latviešiem

Has1550_PN

-

Hazentētera tēvreize

JT1685

-

Tas Jauns Testaments

Laz1557_PN

-

Lācija tēvreize

LGL1685_K1

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

LGL1685_V5

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

Lod1775_SEAPP

-

Sprediķis pie iesvētīšanas

Lod1778_WTMD

-

Vārdi tās mūžīgas dzīvošanas

Lop1800_SDLS

-

Sarunāšanas starp diviem latviskiem zemniekiem Bērze un Kalniņ

LS1625

-

Linaudēju šrāga

Manc1631_Cat

-

Der kleine Catechismus

Manc1631_LGL

-

Lettische geistliche Lieder vnd Psalmen

Manc1631_LVM

-

Lettisch Vade mecum

Manc1631_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesu Syrachs

Manc1637_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

Manc1638_L

-

Lettus

Manc1638_PhL

-

Phraseologia Lettica

Manc1638_Run

-

10 sarunas

Manc1654_LP1

-

Lang=gewünschte Lettische Postill I

Manc1654_LP2

-

Lang=gewünschte Lettische Postill II

Manc1654_LP3

-

Lettische Lang=gewünschte Postill III

MD1788

-

Mīļi Draugi!

Meg1593_PN

-

Megisera tēvreize

Ps1615

-

Psalmen vnd geistliche Lieder

Rav1767_SD

-

Svētas domas

Reit1675_OD

-

Oratio Dominica XL Linguarum

Reit1675_UeP

-

Eine Übersetzungsprobe

SKL1696_KB

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

SKL1696_RA

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

SL1684

-

Sohdu=Likkums prett to Behrno=Muschinaschanu

SL1789

-

Skolas likumi

SLM1648

-

Lotawicae

StendAJ1790_LSMP

-

Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura

StendGF1789_SL

-

Ziņģu lustes

Sulc1764_ARMST

-

Aizkraukles muižas un Rīmaņmuižas likumi dzimtļaudīm

Thev1575_PN

-

Tevē tēvreize

TII1790

-

Tā īsa izstāstīšana

UP1587

-

Vndeudsche Psalmen

V1771_SZA

-

Sila zemnieka Anša vēstule mācītājam Loderam

VD1689_94

-

Ta Swehta Grahmata

VLH1685

-

Lettisches Hand=buch

VLH1685_Cat

-

Der kleine Catechi§mus

VLH1685_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

VLH1685_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesus Syrachs

VT1689_Prav

-

Tee Praweeschi wissi Latwiski

VT1692_Ap

-

Apocrypha

Witt1696_MMID

-

Witt1702_PAN

-

Ta paneśama Auna=Na§ta apdohmata

ZP1685

-

Zv1638_VAR

-

Ziņu sniedzēja zvērests Vidzemes arklu revīzijā

Zv1681_Kok

-

Nevācu koku šķirotāju zvērests

Zv1681_Liec_1

-

Liecinieku zvērests

Zv1681_Liec_2

-

Liecinieku zvērests

Zv1689_Kan

-

Kaņepāju kulstītāju amata zvērests

Zv1689_Salsnes

-

Sālsnesēju amata zvērests

Zv1698_Lig

-

Liģeru amata zvērests

Bībeles grāmatu saīsinājumi

Jaunā Derība:


1J

-

Jahņa ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

1Ken

-

Ta pirma Grahmata no teem Ķehniņeem

1Kor

-

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs teem Korinteŗeem rak§tita

1L

-

Ta pirma Laiku=Grahmata

1Moz

-

Ta Pirma Moh§us Grahmata

1P

-

Pehteŗa ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

1Sam

-

Ta pirma Samueļa Grahmata

1Tes

-

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs teem Teśśalonikeŗeem rak§tita

1Tim

-

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs Timmoteju rak§tita

2J

-

Jahņa ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

2Ken

-

Ta ohtra Grahmata no teem Ķehniņeem

2Kor

-

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs teem Korinteŗeem rak§tita

2L

-

Ta ohtra Laiku=Grahmata

2Moz

-

Ta Ohtra Moh§us Grahmata

2P

-

Pehteŗa ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

2Sam

-

Ta ohtra Samueļa Grahmata

2Tes

-

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs teem Teśśalonikeŗeem rak§tita

2Tim

-

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs Timoteju rak§tita

3J

-

Jahņa ta Apu§tuļa treścha Grahmata

3Moz

-

Ta Treścha Moh§us Grahmata

4Moz

-

Ta zettorta Moh§us Grahmata

5Moz

-

Ta peekta Moh§us Grahmata

Am

-

Tas Praweets Amos

Apd

-

Tee Darbi To Śwehtu Apu§tuļu

Atk

-

Ta Śwehta Deewa=Mahzitaja Jahņa Parahdiśchanas=Grahmata

Cef

-

Tas Praweets Zewanijus

Dan

-

Tas Praweets Danijels

Dz

-

Salamaņa Aug§ta D§eeśma

Ebr

-

Grahmata uhs teem Ebre`e`ŗeem rak§tita

Ech

-

Tas Praweets Ezekie~ls

Ef

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Ewezeŗeem rak§tita

Est

-

E§teres Grahmata

Ezr

-

E§rus Grahmata

Fil

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Wilippeŗeem rak§tita

Flm

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs Wilemonu rak§tita

Gal

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Galateŗeem rak§tita

Hab

-

Tas Praweets Abakuks

Hag

-

Tas Praweets Aggajus

Hoz

-

Tas Praweets O§ejus

Ij

-

Jjaba Grahmata

Jer

-

Tas Praweets Jeremijus

Jes

-

Tas Praweets E§aijus

Jk

-

Jehkaba ta Apu§tuļa Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

Jl

-

Tas Praweets Joels

Jn

-

Tas Ewangeljums No Śwehta Jahņa uhsrak§tihts

Jon

-

Tas Praweets Jonas

Joz

-

Ta Jo§uu#s Grahmata

Jud

-

Juhda ta Apu§tuļa Grahmata uhs wiśśeem rak§tita

Kol

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Kolośśeŗeem rak§tita

Lk

-

Tas Ewangeljums No Śwehta Luhkaśa usrak§tihts

Mac

-

Tas Mahzitais Salamans

Mal

-

Tas Praweets Malakijus

Mih

-

Tas Praweets Mikus

Mk

-

Tas Ewangeljums No Śwehta Markusśa usrak§tihts

Mt

-

Tas Ewangeliums No Śwehta Matteuśa usrak§tihts

Nah

-

Tas Praweets Nakums

Neh

-

Nee&mijus Grahmata

Ob

-

Tas Praweets Obadijus

Ps

-

Dahwida D§eeśmu Grahmata

Rdz

-

Jeremijus Raudu=D§eeśmas

Rm

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata us teem Reemeŗeem rak§tita

Rut

-

Ruttes Grahmata

Sak

-

Salamaņa Śakkamee Wahrdi

Sal

-

Salamaņa Gudribas Grahmata

Sog

-

Ta Śohģu Grahmata

Tit

-

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs Titu rak§tita

Zah

-

Tas Praweets Zakarijus

 
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015